זכויות יוצרים

 

 זכויות יוצר  - © כל הזכויות שמורות לדני בר ששת.

כל זכויות הקניין והקניין הרוחני באתר לרבות התוכנה הכלולה בו, עיצובו הגרפי והמידע הכלול בו ובכל מידע אחר הקשור לאתר, הינם בבעלות בלעדית של האתר ולאף אדם לא תהא כל זכות, דרישה או תביעה כלפי האתר בנוגע לזכויות אלה ולא יותר לו לעשות שימוש כלשהוא בזכויות אלה, אלא באמצעות ובאישור מפעילי האתר בלבד. כל הזכויות הקנייניות בכל חומר טכנולוגי לרבות תוכנות, חומרות, תוכניות, מפרטים, נתונים, תהליכים, המצאות ושיפורים, סימני מסחר, סודות מסחר וכל מידע אחר אשר ניתן לזהות ובדרך כלשהי כמידע הקשור לאתר הינם בבעלות בלעדית של האתר, ולא תהא למאן דהוא כל זכות בהם לרבות זכות שימוש. מקום השיפוט הבלעדי בכל סכסוך ו/או תביעה של גולש ו/או קונה\מטייל כלפי האתר יהיה בבית משפט מוסמך בישראל בלבד.

אזהרה: באתר זה מושתל קוד המזהה העתקות או משתמשים לא חוקיים, כדי להגן על זכויות הקניין והקניין הרוחני לרבות התוכנה הכלולה בו, עיצובו הגרפי והמידע הכלול בו !!